Práva a povinnosti predávajúceho a kuplujúceho

Pravá a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 

 1. dodať tovar v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne zákazníkovi,
 2. zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho bezpečnú preprav
 3. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platne právne predpisy SR,
 4. v prípade, že nie je možné zásielku doručiť, alebo sa vyskytli iné neočakávané problémy je predávajúci povinný informovať zákazníka a dohodnúť ďalší postup,
 5. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody, záručný list, dodací list, daňový doklad),
 6. chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky, zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov, neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám na ich komerčné využitie.
 7.  Predávajúci ma pravo na riadne a včasne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 8. Predávajúci ma pravo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančne prostriedky vrátené v lehote do 15 dni na nim určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.


Pravá a povinnosti kupujúceho

 Kupujúci je povinný:

 

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátané nákladov na doručenie tovaru,
 3. prečítať si tieto všeobecné obchodné podmienky ešte pred samotnou objednávkou,
 4. v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo, pokiaľ mu nebolo pridelené zákaznícke číslo alebo kód,
 5. vyznačiť v objednávke kompletnú adresu miesta určenia, prípadne inej špecifikácie miesta určenia,
 6. objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke predávajúceho,
 7. nepoškodzovať dobre obchodne meno predávajúceho.

Kupujúci ma pravo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.