Osobne údaje a ich ochrana

Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátané PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade, že je kupujúci právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodne meno, adresu sídla vrátané PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOU“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobne údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebne pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo e-mailom. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 Kupujúci ma pravo a možnosť aktualizovať osobne údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOU:

- osobne údaje bude získavať výlučné na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

- bude spracúvať osobne údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOU ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 

Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

 

Pravo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 pism. d) a e) ZnOOU, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušene pravá a slobody iných osôb.

 

Kupujúci ma pravo u predávajúceho kedykoľvek namietať

1. voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 pism. a), e), f) alebo g) ZnOOU vyslovením

oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a pravom

chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov

poškodene; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci

je povinný osobne údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať

ihneď, ako to okolnosti dovolia.

2. a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa

takéto rozhodnutie vydá výlučné na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov.

Kupujúci ma pravo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od

automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť a to tak, že

rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku

zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOU. Kupujúci nemá toto pravo iba v

prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov

kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijate v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi

predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy,

alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelene pravo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.

Kupujúci ma pravo nesúhlasiť s rozhodnutím predávajúceho podľa § 23 ods. 5 ZnOOU a odmietnuť prenos svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak sa ma prenos vykonať na základe § 23 ods. 4 pism. a) ZnOOU.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobne údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho pravá môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak kupujúci nežije, jeho pravá, ktoré mal podľa ZnOOU, si môže uplatniť blízka osoba.

Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 pism. a), d) až f) ZnOOU splní predávajúci bezplatne.

Informácie podľa § 20 ods. 1 pism. b) a c) ZnOOU predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOU a písomne ju informuje najneskôr do 30 dni od ich prijatia.

Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 pism. d) a e) ZnOOU predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.