Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky upravujú pravá a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a tie sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu.

 

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúcim 

vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, alebo e-mailovej správy zaslanej na adresu predávajúceho a jej akceptovaním predávajúcim potvrdzujúcim e-mailom vo forme "objednávky".

V prípade zistenia vyššej ceny alebo iných nezrovnalostí má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou a následným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

Všetky ceny za tovar, služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvedené vrátané DPH.

 

Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky od elektronického obchodu predávajúceho, zaslané kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu ihneď po odoslaní  objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky, ma len informatívny charakter.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o nazve a špecifikácií tovaru(tovarov), predaj ktorého je predmetom kúpno-predajnej zmluvy, údaje o cene tovaru a iných služieb, adresu miesta dodania tovaru, údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodne meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.)a  prípadné iné údaje.

Kupujúci môže prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky doručiť predávajúcemu v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky predávajúcemu oznámenie, že ruší objednávku. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail, popis objednaného tovaru a číslo objednávky. V prípade zrušenia objednávky, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, zaplatenia kupujúcim predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej zaplatenú časť do 15 dni na nim určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

V prípade prebiehajúcich akcii sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, ak kupujúci objednal tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančne prostriedky vrátené do 15 dni na nim určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

 

Dodacie a platobne podmienky

 

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov a katalógov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Váha, rozmery a ostatne údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a internetových stránkach

predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 3% z uvedenej hodnoty.

Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvne strany

nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocni pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Ak bude potrebne dodavku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, ak kupujúci zisti, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný tuto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chyb tovaru dodať kupujúcemu novy tovar.

 

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 30 dní od zakúpenia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 15 dni od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom, alebo v balení. Tam, kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

 

Spôsoby platieb: Platba na dobierku, Platba na účet, Paypal.

 

Je nutne, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do 10 pracovných dni po potvrdení objednávky v opačnom prípade je možne považovať objednávku za zrušenú.

 

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola cela kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Všetky akcie sú platne do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

Kupujúci nadobúda vlastníčke pravo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožni nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

 

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

 Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov.

 „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť .

 

 „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

 

Vybavenie reklamácie

 

Reklamácia sa uplatňuje:

V prípade, že kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv tovaru určený iný subjekt ako predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovar
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Pri zasielaní tovaru predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

 V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla spoločnosti, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Odporúčame vám zasielaný tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka, následne bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

Po vybavení reklamácie bude kupujúci vyzvaný telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim k prevzatiu tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom.

Pri neoprávnenej reklamácii budú odberateľovi fakturované náklady spojené s riešením reklamácie. Jedná sa o náklady na dopravu vadného výrobku na posúdenie k dodávateľovi alebo výrobcovi.

 

Záruka

Zručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka].

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

Záruka sa vzťahuje len na chyby, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby, technologického postupu alebo skrytou chybou materiálu.

            Záruka sa nevzťahuje na chyby v dôsledku opotrebovania spôsobeného bežným používaním,  na vady  spôsobené nesprávnym a nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickými vplyvmi, ako: pretrhnutie, natiahnutie, zlomenie, oter špeciálnej povrchovej úpravy, poškriabanie, oxidácia striebra, strata kamienkov, deformácia, rozbitie (napr. kamienkov), ohnutie a následné odlomenie (napr. drieku náušníc) a pod.

 

Predmet reklamácie musí byť oznámený a nároky vyplývajúce zo záruky musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dni od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 Kupujúcemu vzniká pravo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") a to do siedmich pracovných dni odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci ma pravo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvykle pri nákupe v klasickom obchode.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým ma predávajúci vrátiť už prijatú platbu, najmä číslo účtu, poštovú adresu a dôvoď odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom v originálnom obale vo zásielky.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote do 15 dni od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru, predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám a zároveň nie je chybný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú týchto všeobecných obchodných

podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platne a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň ma nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspať kupujúcemu.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

Osobne údaje a ich ochrana

Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátané PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade, že je kupujúci právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodne meno, adresu sídla vrátané PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOU“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobne údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebne pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo e-mailom. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 Kupujúci ma pravo a možnosť aktualizovať osobne údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOU:

- osobne údaje bude získavať výlučné na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

- bude spracúvať osobne údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOU ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 

Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

 

Pravo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 pism. d) a e) ZnOOU, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušene pravá a slobody iných osôb.

 

Kupujúci ma pravo u predávajúceho kedykoľvek namietať

1. voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 pism. a), e), f) alebo g) ZnOOU vyslovením

oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a pravom

chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov

poškodene; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci

je povinný osobne údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať

ihneď, ako to okolnosti dovolia.

2. a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa

takéto rozhodnutie vydá výlučné na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov.

Kupujúci ma pravo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od

automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť a to tak, že

rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku

zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOU. Kupujúci nemá toto pravo iba v

prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov

kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijate v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi

predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy,

alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelene pravo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.

Kupujúci ma pravo nesúhlasiť s rozhodnutím predávajúceho podľa § 23 ods. 5 ZnOOU a odmietnuť prenos svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak sa ma prenos vykonať na základe § 23 ods. 4 pism. a) ZnOOU.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobne údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho pravá môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak kupujúci nežije, jeho pravá, ktoré mal podľa ZnOOU, si môže uplatniť blízka osoba.

Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 pism. a), d) až f) ZnOOU splní predávajúci bezplatne.

Informácie podľa § 20 ods. 1 pism. b) a c) ZnOOU predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOU a písomne ju informuje najneskôr do 30 dni od ich prijatia.

Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 pism. d) a e) ZnOOU predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

 

Recenzie pri výrobkoch

Predávajúci si vyhradzuje pravo nezverejniť pri výrobkoch recenzie, ktoré obsahujú nevhodne výrazy, sú

nepravdivé, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externe stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom

poškodzujú meno našej spoločnosti.

 

 

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje pravo na zmenu obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátané dňa doručenia) na miesto určene v kúpnej zmluve kupujúcim  do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

Zmluvne strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových sprav, resp. prostredníctvom listových zásielok.

 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia

Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode doplnení zákona č. 128/2002

Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o doplnenia 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

            Na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

Všeobecne obchodne podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej

objednávky kupujúcim.

 

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecne obchodne podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.